slovenský hungarian english český polish Kórejský ženšen
 

Ženšen a jeho farmaceutické účinky na nádorové bunky

Sword women

Mezi nejznámější glykosidy se základní strukturou tetracyklického triterpenoidu dammaranového typu patří sloučeniny vyskytující se ve všehoji lékařském (Panax ginseng), označované jako ginsenosidy R(x). Pouze u ginsenosidu Ro je strukturní základ oleanového typu.

Panax ginseng byl úspěšně testován pro své chemopreventivní účinky, a to v modelu karcinogeneze prsu, tračníku, jater, děložního krčku a nervového systému, a to na zvířatech, ale také u pacientů s prekancerózami jícnu a endometria. Do roku 2003 probíhala studie, která měla za úkol posoudit preventivní aktivitu ginsengu na progresi do hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C.

Také proběhly tři epidemiologické studie, které prokázaly, že Panax ginseng snižuje v dávkové závislosti riziko výskytu většiny nádorů.

Kromě toho byla provedena řada studií hodnotících účinky extraktů nebo účinných látek na buněčných liniích. Ukázalo se, že extrakty z ginsengu inhibují syntézu DNA, snižují mutační frekvenci vyvolanou methyl-mesylátem a zvyšují reparační aktivitu po mutagenním působení, včetně snížené transformace normálních buněk v neoplastické. Byl popsán účinek metanolického extraktu červeného ginsengu na akumulaci a tím i zvýšenou cytotoxicitu mitomycinu C u buněk Ehrlichova karcinomu.

Doposud bylo identifikováno přes 25 ginsenosidů tvořících charakteristický obsahový základ červeného a bílého ginsengu. Bylo zjištěno, že ginseng indukuje expresi p21. Pravděpodobně tímto mechanizmem, nezávislým na p53, inhibuje proliferační aktivitu linií MCF-7 a MDA-MB-231. Je popsaná inhibiční aktivita ginsenosidu Rh-2 na proliferaci lidských i myších nádorových linií. Také byla publikována aktivace adenylát cyklázy po podání Rh-1 a obnova tvorby melaninu v melanomových buňkách, což může být ve vztahu k jejich diferenciaci.

Ginsenosidy byly také testovány ve vztahu ke specifické inhibici nádorové invaze, přičemž nejúčinnější byl ginsenosid Rg-3 (jeden z hlavních ginsenosidů obsažený v tepelně zpracovaném ginsengu). Rg-3 inhibuje také TPA indukovanou expresi prozánětlivého enzymu COX-2 a ornitindekarboxylázy v myší kůži a v lidské prsní epiteliální linii (MCF-10A). Tyto enzymy hrají významnou úlohu při vzniku nádorů.

Rg-3 dále inhibuje TPA indukovanou aktivaci NF-κB a kinázy ERK, která reguluje aktivaci NF-κB. Tato pozorování ukazují, že protinádorové účinky tepelně zpracovaného ginsengu a Rg-3 jsou pravděpodobně zprostředkovány supresí intracelulární signální kaskády zodpovědné za aktivaci NF-κB a následnou indukci COX-2. Exprese COX-2 ve vztahu ke kancerogenezi je dobře popsaná u nádorů tračníku a chemopreventivní efekt ginsengu je pravděpodobným důsledkem této aktivity.

Rovněž byla popsaná inhibice nádorové angiogeneze pomocí Rb-2 a po podání Rh-2 inhibice nádorového růstu a lepší přežívání nahé myši s implantovanou ovariální nádorovou linií HRA.